Committee
Organizing Committee

  President
  Rong-Nan Chien (Taoyuan)
  Honorary President
  Ding-Shinn Chen (Taipei)
  Yun-Fan Liaw (Taoyuan)
  Advisory
  Wan-Long Chuang (Kaohsiung)
  Secretary
  Secretary General
  Chun-Yen Lin (Taoyuan)
  Vice Secretary General
  Jee-Fu Huang (Kaohsiung)
  Cheng-Yuan Peng (Taichung)
  Members
  Pei-Jer Chen (Taipei)
  Pin-Nan Cheng (Tainan)
  Wan-Long Chuang (Kaohsiung)
  Chia-Yen Dai (Kaohsiung)
  Chao-Wei Hsu (Taoyuan)
  Yi-Hsiang Huang (Taipei)
  Jia-Horng Kao (Taipei)
  Chun-Jen Liu (Taipei)
  Sheng-Nan Lu (Chiayi)
  Hung-Chih Yang (Taipei)
  Sheng-Shun Yang (Taichung)
  Chau-Ting Yeh (Taoyuan)
  Finance
  Director
  Yi-Hsiang Huang (Taipei)
  Vice-Director
  Sheng-Shun Yang (Taichung)
  Administration
  Director
  Sheng-Nan Lu (Chiayi)
  Vice-Director
  Chao-Wei Hsu (Taoyuan)
  Hung-Chih Yang (Taipei)
  Members
  Ming-Ling Chang (Taoyuan)
  Chien-Hao Huang (Taoyuan)
  Public Relations
  Director
  Chia-Yen Dai (Kaohsiung)
  Vice-Director
  Pin-Nan Cheng (Tainan)
  Members
  Ming-Jong Bair (Taitung)
  Wen-Juei Jeng (Taoyuan)
  Chih-Lin Lin (Taipei)
  Jung-Chun Lin (Penghu)
  Local Advisory Board
  Taiwan Association for the Study of the Liver
  Ting-Tsung Chang (Tainan)
  Wen-Yu Chang (Kaohsiung)
  Shou-Dong Lee (Taipei)
  Yan-Hwa Wu Lee (Hsinchu)
  Han-Chieh Lin (Taipei)
  Gin-Ho Lo (Kaohsiung)
  Kwang-Juei Lo (Taipei)
  Ih-Jen Su (Tainan)
  The Gastroenterological Society of Taiwan
  Chi-Sen Chang (Taichung)
  Chi-Yang Chang (Taipei)
  Chun-Chao Chang (Taipei)
  You-Chen Chao (Taipei)
  Jui-Hao Chen (Taipei)
  Kuan-Yang Chen (Taipei)
  Pang-Chi Chen (Taipei)
  Jin-Shiung Cheng (Kaohsiung)
  Cheng-Tang Chiu (Taoyuan)
  Han-Mo Chiu (Taipei)
  Cheng-Hsin Chu (Taipei)
  Ming-Chih Hou (Taipei)
  Tun-Jen Hsiao (Taoyuan)
  Tsai-Yuan Hsieh (Taipei)
  Wen-Hsin Huang (Taichung)
  Chia-Long Lee (Taipei)
  Mau-Hwa Lee (Taipei)
  Gi-Shih Lien (Taipei)
  Jaw-Town Lin (Taipei)
  Xi-Zhang Lin (Tainan)
  Yu-Min Lin (Taipei)
  Lein-Ray Mo (Tainan)
  Shou-Chuan Shih (Taipei)
  Maw-Soan Soon (Taichung)
  Chung-Kwe Wang (Chiayi)
  Deng-Chyang Wu (Kaohsiung)
  Ming-Shiang Wu (Taipei)
  Chi-Chieh Yang (Changhua)
  Pei-Ming Yang (Taipei)
  The Digestive Endoscopy Society of Taiwan
  Jiann-Hwa Chen (Taipei)
  Hsiu-Po Wang (Taipei)
  Taiwan Surgical Society of Gastroenterology
  Kung-Kai Kuo (Kaohsiung)
  King-Teh Lee (Taipei)
  Taiwan Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
  Chun-Yan Yeung (Taipei)