Committee
Scientific Committee

  Chair
  Pei-Jer Chen (Taipei)
  Vice-Chair
  Chun-Jen Liu (Taipei)
  Chau-Ting Yeh (Taoyuan)
  Scientific Committee Member
  Mei-Hwei Chang (Taipei)
  Yee Chao (Taipei)
  Chi-Ling Chen (Taipei)
  Huey-Ling Chen (Taipei)
  Ann-Lii Cheng (Taipei)
  Chia-Ming Chu (Taoyuan)
  Chia-Yen Dai (Kaohsiung)
  Tsung-Hui Hu (Kaohsiung)
  Li-Rung Huang (Miaoli)
  Yi-Hsiang Huang (Taipei)
  Jia-Horng Kao (Taipei)
  Ming-Wei Lai (Taoyuan)
  Chun-Yen Lin (Taoyuan)
  Chen-Hua Liu (Taipei)
  Sze-cheng John Lo (Taoyuan)
  Sheng-Nan Lu (Chiayi)
  Yen-Hsuan Ni (Taipei)
  Chiaho Shih (Taipei)
  Mi-Hua Tao (Taipei)
  Tai-Chung Tseng (Taipei)
  Hui-Lin Wu (Taipei)
  Jaw-Ching Wu (Taipei)
  Hwai-I Yang (Taipei)
  Shiou-Hwei Yeh (Taipei)
  Ming-Lung Yu (Kaohsiung)